Viet.Bible

Ứng dụng đa nền tảng hỗ trợ tra cứu Kinh Thánh nguyên ngữ cho người Việt
VietBible là chương trình giúp việc học và nghiên cứu Kinh Thánh bằng tiếng Việt cho mọi người không phân biệt tôn giáo, giáo phái.
Viet.Bible Windows v1.0.8
Viet.Bible MacOS v1.0.1
Windows v3.2.0
MacOS Store v1.2.6
iOS v1.0.5
Viet.Bible Android v1.0.6