Viet.Bible

Ứng dụng nghiên cứu Kinh Thánh tiếng Việt
VietBible là chương trình giúp việc học và nghiên cứu Kinh Thánh bằng tiếng Việt cho mọi người không phân biệt tôn giáo, giáo phái.
Viet.Bible Windows v1.0.2-beta (14/09/21)
Viet.Bible MacOS v1.0.3-beta (16/09/21)
Windows v3.2.0
MacOS Store v1.2.6
iOS v1.3.5