VietBible

Ứng dụng nghiên cứu Kinh Thánh tiếng Việt
VietBible là chương trình giúp việc học và nghiên cứu Kinh Thánh bằng tiếng Việt cho mọi người không phân biệt tôn giáo, giáo phái.
Windows v3.2.0
MacOS v1.2.6
iOS v1.3.5
VietBible Cloud v0.0.0